top of page

Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit (API)

Sabine Stieglitz is sinds kort het Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit (API)

van de handbalfederatie (VHV). Graag wilt ze toelichting geven over haar

opdracht, het belang van een API voor de federatie maar ook voor de clubs.

Waarover gaat het?

Wat?

Een aanspreekpersoon integriteit is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij

sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met een

vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of

lichamelijke en seksuele integriteit. Een Aanspreekpersoon Integriteit (API)

draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie

van en omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Dat betekent dat er,

ook los van incidenten, gereflecteerd wordt op bestaande praktijken, dat

mogelijke risicofactoren in kaart zijn gebracht.

Waarom?

Omdat het de verantwoordelijkheid is van de sportorganisatie om te waken over

de bescherming van sporters die aan hen worden toevertrouwd. Ervaringen van

sporters met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in een sportcontext maken

duidelijk dat het geen marginaal probleem is, en dat nog veel incidenten niet

tijdig worden opgemerkt en aangepakt. Een duidelijk, eerste aanspreekpunt

moet onderdeel uitmaken van een beleid om meer verantwoordelijkheid te

nemen voor die veiligheid.

Wie en op welk niveau?

Een Aanspreekpunt is belangrijk op het niveau van de sporters zelf, dus dichtbij

en zichtbaar. Een Club-API is een persoon, verkozen of aangesteld door het

bestuur, die de nodige competenties heeft en opgeleid is om binnen de lokale

sportorganisatie een eerste aanspreekpunt rond lichamelijke en seksuele

integriteit te zijn. Een Federatie-API ondersteunt de Club-API en helpt en

adviseert deze om zijn rol uit te bouwen, en neemt ook zelf initiatief. Indien er

geen Club API is aangesteld, ondersteunt de Federatie API het bestuur van de

club bij incidenten en in het uitwerken van een beleid. Men kan er ook voor

kiezen om de basisvaardigheden van die lokale Club API bij meerdere mensen

te verzekeren. Daarnaast is de opvolging en afstemming met de API op niveau

van de federaties nodig. Naargelang de concrete situatie kan hier een diverse

invulling aan worden gegeven .

AANSPREEKPUNT PERSOONLIJKE INTEGRITEIT

bottom of page